Expint

کلاس نهایی عمومی Expint

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T extends Number> Expint <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> x)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Expint جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک Expint <T> ایجاد ( scope scope، عملوند <T> x)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Expint جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Expint

خروجی عمومی <T> y ()