هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExtractGlimpseV2

عمومی ExtractGlimpseV2 کلاس نهایی

یک نگاه اجمالی از تانسور ورودی استخراج می کند.

مجموعه‌ای از پنجره‌ها به نام glimpses را برمی‌گرداند که در مکان «offsets» از تانسور ورودی استخراج شده‌اند. اگر پنجره ها فقط تا حدی با ورودی ها همپوشانی داشته باشند، مناطق غیر همپوشانی با نویز تصادفی پر می شود.

نتیجه یک تانسور 4 بعدی به شکل «[اندازه_دسته، ارتفاع_نور، عرض_نور، کانال]" است. کانال ها و ابعاد دسته ای مانند تانسور ورودی است. ارتفاع و عرض پنجره های خروجی در پارامتر "size" مشخص شده است.

آرگومان "normalized" و "centred" نحوه ساخت پنجره ها را کنترل می کند:

  • اگر مختصات نرمال شده باشند اما مرکز نباشند، 0.0 و 1.0 با حداقل و حداکثر هر بعد ارتفاع و عرض مطابقت دارد.
  • اگر مختصات هم نرمال و هم در مرکز باشند، از -1.0 تا 1.0 متغیر هستند. مختصات (-1.0، -1.0) مربوط به گوشه سمت چپ بالا، گوشه پایین سمت راست در (1.0، 1.0) و مرکز در (0، 0) قرار دارد.
  • اگر مختصات عادی نباشند، به عنوان تعداد پیکسل ها تفسیر می شوند.

کلاس های تو در تو

کلاس ExtractGlimpseV2.Options ویژگی اختیاری برای ExtractGlimpseV2

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ExtractGlimpseV2.Options
محور (بولی محور)
شخص ExtractGlimpseV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> ورودی، عملوند <صحیح> اندازه، عملوند <شناور> آفست، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExtractGlimpseV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
نگاهی اجمالی ()
تانسوری که نمایانگر اجمالی «[اندازه_دسته، ارتفاع_نور، عرض_نور، کانال]» است.
شخص ExtractGlimpseV2.Options
سر و صدا (نویز رشته)
شخص ExtractGlimpseV2.Options
نرمال (بولی نرمال)
شخص ExtractGlimpseV2.Options
uniformNoise (بولی uniformNoise)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExtractGlimpseV2.Options محور (بولی محور)

مولفه های
متمرکز شده است نشان می دهد که آیا مختصات افست نسبت به تصویر در مرکز قرار دارند یا خیر، در این صورت آفست (0، 0) نسبت به مرکز تصاویر ورودی است. اگر نادرست باشد، افست (0,0) مربوط به گوشه سمت چپ بالای تصاویر ورودی است.

عمومی استاتیک ExtractGlimpseV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> ورودی، عملوند <صحیح> اندازه، عملوند <شناور> آفست، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExtractGlimpseV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی یک تانسور شناور 4 بعدی با شکل «[اندازه_دسته، ارتفاع، عرض، کانال]».
اندازه یک تانسور 1 بعدی از 2 عنصر حاوی اندازه اجمالی برای استخراج. ابتدا باید ارتفاع نگاه اجمالی و سپس عرض اجمالی مشخص شود.
جبران می کند یک تانسور عدد صحیح دوبعدی به شکل «[batch_size, 2]» که حاوی مکان‌های y، x مرکز هر پنجره است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExtractGlimpseV2

عمومی خروجی <شناور> نگاه اجمالی ()

تانسوری که نمایانگر اجمالی «[اندازه_دسته، ارتفاع_نور، عرض_نور، کانال]» است.

عمومی استاتیک ExtractGlimpseV2.Options سر و صدا (نویز رشته)

مولفه های
سر و صدا نشان می دهد که نویز باید «یکنواخت»، «گاوسی» یا «صفر» باشد. پیش‌فرض «یکنواخت» است که به این معنی است که نوع نویز با «نویز_یکنواخت» تعیین می‌شود.

عمومی استاتیک ExtractGlimpseV2.Options نرمال (بولی نرمال)

مولفه های
نرمال شده نشان می دهد که آیا مختصات افست نرمال شده است یا خیر.

عمومی استاتیک ExtractGlimpseV2.Options uniformNoise (بولی uniformNoise)

مولفه های
صدای یکنواخت نشان می دهد که آیا نویز باید با استفاده از توزیع یکنواخت یا توزیع گاوسی ایجاد شود.