هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ExtractVolumePatches

ExtractVolumePatches کلاس نهایی عمومی

«وصله‌ها» را از «ورودی» استخراج کنید و آنها را در بعد خروجی «عمق» قرار دهید. پسوند سه بعدی «extract_image_patches».

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> ExtractVolumePatches <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، فهرست <طولانی> ksizes، فهرست <طولانی> گام، رشته پد)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExtractVolumePatches جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
تکه ()
تانسور 5 بعدی با شکل «[batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth]» حاوی وصله هایی با اندازه «ksize_planes x ksize_rows x ksize_cols x depth» که در بعد «عمق» بردار شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ExtractVolumePatches <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، فهرست <طولانی> ksizes، فهرست <طولانی> گام، رشته پد)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ExtractVolumePatches جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور 5 بعدی با شکل «[دسته‌ای، درون_صفحه‌ها، در ردیف‌ها، در ستون‌ها، عمق]».
ksizes اندازه پنجره کشویی برای هر بعد «ورودی».
گام برداشت 1-D به طول 5. فاصله مراکز دو تکه متوالی در "ورودی" چقدر است. باید: «[1، پله_گام، ردیف_گام، ستون_گام، 1]".
لایه گذاری نوع الگوریتم padding مورد استفاده.

ویژگی های مربوط به اندازه به شرح زیر مشخص شده:

ksizes = [1, ksize_planes, ksize_rows, ksize_cols, 1]
 strides = [1, stride_planes, strides_rows, strides_cols, 1]
 

برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ExtractVolumePatches

عمومی خروجی <T> تکه ()

تانسور 5 بعدی با شکل «[batch, out_planes, out_rows, out_cols, ksize_planes * ksize_rows * ksize_cols * depth]» حاوی وصله هایی با اندازه «ksize_planes x ksize_rows x ksize_cols x depth» که در بعد «عمق» بردار شده است. توجه داشته باشید «out_planes»، «out_rows» و «out_cols» ابعاد وصله‌های خروجی هستند.