هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Fill

کلاس نهایی عمومی پر کنید

یک تانسور پر از یک مقدار اسکالر ایجاد می کند.

این عملیات یک تانسور از شکل "dims" ایجاد می کند و آن را با "value" پر می کند.

به عنوان مثال:

# Output tensor has shape [2, 3].
 fill([2, 3], 9) ==> [[9, 9, 9]
           [9, 9, 9]]
 
tf.fill از چند جهت با tf.constant متفاوت است:
 • tf.fill فقط از محتویات اسکالر پشتیبانی می کند، در حالی که tf.constant از مقادیر Tensor پشتیبانی می کند.
 • tf.fill یک Op در نمودار محاسباتی ایجاد می کند که مقدار واقعی Tensor را در زمان اجرا می سازد. این برخلاف tf.constant است که کل Tensor را با گره Const در نمودار جاسازی می کند.
 • از آنجایی که tf.fill در زمان اجرا گراف ارزیابی می‌کند، بر خلاف tf.constant از اشکال پویا بر اساس سایر تانسورهای زمان اجرا پشتیبانی می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <U، T تعداد را گسترش می دهد> پر کردن <U>
ایجاد ( حوزه دامنه، عملوند <T> کم رنگ، عملوند <U> مقدار)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Fill جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <U>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد استاتیک عمومی پر <U> ( دامنه دامنه، عملوند <T> تیره، عملوند <U> مقدار)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Fill جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
کم نور می کند 1-D. شکل تانسور خروجی را نشان می دهد.
مقدار 0-D (اسکالر). مقدار برای پر کردن تانسور برگشتی.

برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Fill

خروجی عمومی <U> خروجی ()