هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Gather

کلاس نهایی عمومی جمع آوری کنید

برش‌هایی را از محور «پارام‌ها» با توجه به «شاخص‌ها» جمع‌آوری کنید.

«شاخص‌ها» باید یک تانسور صحیح از هر بعد (معمولاً 0-D یا 1-D) باشند. یک تانسور خروجی با شکل «params.shape[:axis] + indices.shape[batch_dims:] + params.shape[axis + 1:]» تولید می‌کند که در آن:

# Scalar indices (output is rank(params) - 1).
   output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
    params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]
 
   # Vector indices (output is rank(params)).
   output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
    params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]
 
   # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
   output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
    params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]
 

توجه داشته باشید که در CPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، یک خطا برگردانده می شود. در GPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، 0 در مقدار خروجی مربوطه ذخیره می شود.

همچنین به «tf.batch_gather» و tf.gather_nd کنید.

کلاس های تو در تو

کلاس جمع آوری.گزینه ها ویژگی های اختیاری برای Gather

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static Gather.Options
batchDims (Long BatchDims)
static <T، U تعداد را گسترش می دهد، V شماره را گسترش می دهد> جمع آوری <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، پارامترهای عملوند <T>، شاخص‌های عملوند <U>، محور عملوند <V>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Gather جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
مقادیر از «params» جمع‌آوری‌شده از شاخص‌های «شاخص»، با شکل «params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:]».

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی static Gather.Options batchDims (Long batchDims)

عمومی استاتیک جمع آوری <T> ایجاد ( دامنه دامنه، پارامترهای عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، محور عملوند <V>، گزینه ها... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Gather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پارامترها تانسوری که از آن مقادیر جمع آوری می شود. باید حداقل دارای رتبه «محور + 1» باشد.
شاخص ها تانسور شاخص باید در محدوده «[0، params.shape[axis])» باشد.
محور محور در "params" برای جمع آوری "شاخص ها" از. پیش‌فرض در بعد اول است. از شاخص های منفی پشتیبانی می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • نمونه جدیدی از Gather

خروجی عمومی <T> خروجی ()

مقادیر از «params» جمع‌آوری‌شده از شاخص‌های «شاخص»، با شکل «params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:]».

،
کلاس نهایی عمومی جمع آوری کنید

برش‌هایی را از محور «پارام‌ها» با توجه به «شاخص‌ها» جمع‌آوری کنید.

«شاخص‌ها» باید یک تانسور صحیح از هر بعد (معمولاً 0-D یا 1-D) باشند. یک تانسور خروجی با شکل «params.shape[:axis] + indices.shape[batch_dims:] + params.shape[axis + 1:]» تولید می‌کند که در آن:

# Scalar indices (output is rank(params) - 1).
   output[a_0, ..., a_n, b_0, ..., b_n] =
    params[a_0, ..., a_n, indices, b_0, ..., b_n]
 
   # Vector indices (output is rank(params)).
   output[a_0, ..., a_n, i, b_0, ..., b_n] =
    params[a_0, ..., a_n, indices[i], b_0, ..., b_n]
 
   # Higher rank indices (output is rank(params) + rank(indices) - 1).
   output[a_0, ..., a_n, i, ..., j, b_0, ... b_n] =
    params[a_0, ..., a_n, indices[i, ..., j], b_0, ..., b_n]
 

توجه داشته باشید که در CPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، یک خطا برگردانده می شود. در GPU، اگر یک نمایه خارج از کران پیدا شود، 0 در مقدار خروجی مربوطه ذخیره می شود.

همچنین به «tf.batch_gather» و tf.gather_nd کنید.

کلاس های تو در تو

کلاس جمع آوری.گزینه ها ویژگی های اختیاری برای Gather

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static Gather.Options
batchDims (Long BatchDims)
static <T، U تعداد را گسترش می دهد، V شماره را گسترش می دهد> جمع آوری <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، پارامترهای عملوند <T>، شاخص‌های عملوند <U>، محور عملوند <V>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Gather جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
مقادیر از «params» جمع‌آوری‌شده از شاخص‌های «شاخص»، با شکل «params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:]».

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی static Gather.Options batchDims (Long batchDims)

عمومی استاتیک جمع آوری <T> ایجاد ( دامنه دامنه، پارامترهای عملوند <T>، شاخص های عملوند <U>، محور عملوند <V>، گزینه ها... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Gather جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
پارامترها تانسوری که از آن مقادیر جمع آوری می شود. باید حداقل دارای رتبه «محور + 1» باشد.
شاخص ها تانسور شاخص باید در محدوده «[0، params.shape[axis])» باشد.
محور محور در "params" برای جمع آوری "شاخص ها" از. پیش‌فرض در بعد اول است. از شاخص های منفی پشتیبانی می کند.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
 • نمونه جدیدی از Gather

خروجی عمومی <T> خروجی ()

مقادیر از «params» جمع‌آوری‌شده از شاخص‌های «شاخص»، با شکل «params.shape[:axis] + indices.shape + params.shape[axis + 1:]».