هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GetOptions

کلاس نهایی عمومی GetOptions

tf.data.Options متصل به "input_dataset" را برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک GetOptions
ایجاد ( scope scope, Operand <?> inputDataset )
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات GetOptions جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <String>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد GetOptions استاتیک عمومی ( Scope scope، Operand <?> inputDataset)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات GetOptions جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از GetOptions

خروجی عمومی <String> serializedOptions ()