هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GetSessionHandle

عمومی GetSessionHandle کلاس نهایی

تانسور ورودی را در وضعیت جلسه جاری ذخیره کنید.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> GetSessionHandle
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات GetSessionHandle جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
دسته ()
دسته برای تانسور ذخیره شده در حالت جلسه، به عنوان یک شی ResourceHandle نشان داده شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک GetSessionHandle ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ارزش)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات GetSessionHandle جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ارزش تانسوری که باید ذخیره شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از GetSessionHandle

عمومی خروجی <؟> دسته ()

دسته برای تانسور ذخیره شده در حالت جلسه، به عنوان یک شی ResourceHandle نشان داده شده است.