هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

GuaranteeConst

عمومی GuaranteeConst کلاس نهایی

به زمان اجرای TF تضمین می کند که تانسور ورودی ثابت است.

سپس زمان اجرا برای بهینه سازی بر اساس آن رایگان است.

فقط تانسورهای مقدار تایپ شده را به عنوان ورودی می پذیرد و دسته های متغیر منبع را به عنوان ورودی رد می کند.

تانسور ورودی را بدون تغییر برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> GuaranteeConst <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات GuaranteeConst جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک GuaranteeConst <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات GuaranteeConst جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از GuaranteeConst

عمومی خروجی <T> خروجی ()