HashTable

کلاس نهایی عمومی HashTable

یک جدول هش غیر اولیه ایجاد می کند.

این عملیات یک جدول هش ایجاد می کند و نوع کلیدها و مقادیر آن را مشخص می کند. قبل از استفاده از جدول، باید آن را مقداردهی اولیه کنید. پس از مقداردهی اولیه جدول تغییرناپذیر خواهد بود.

کلاس های تو در تو

کلاس HashTable.Options ویژگی های اختیاری برای HashTable

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک HashTable.Options
ظرف ( ظرف رشته ای )
استاتیک <T, U> HashTable
ایجاد ( scope scope، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HashTable جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک HashTable.Options
sharedName (رشته sharedName)
خروجی <?>
دسته میز ()
دسته به یک میز.
استاتیک HashTable.Options
useNodeNameSharing (useNodeNameSharing بولی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

محفظه HashTable.Options ثابت عمومی (محفظه رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این جدول در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

ایجاد HashTable ثابت عمومی ( دامنه دامنه ، Class<T> keyDtype، Class<U> valueDtype، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات HashTable جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
keyDtype نوع کلیدهای جدول
valueDtype نوع مقادیر جدول
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از HashTable

عمومی استاتیک HashTable.Options sharedName (String sharedName)

مولفه های
sharedname اگر این جدول خالی نباشد، این جدول تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته می شود.

خروجی عمومی <?> tableHandle ()

دسته به یک میز.

عمومی استاتیک HashTable.Options useNodeNameSharing (useNodeNameSharing بولی)

مولفه های
useNodeNameSharing اگر true و shared_name خالی باشد، جدول با استفاده از نام گره به اشتراک گذاشته می شود.