هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ImmutableConst

کلاس نهایی عمومی ImmutableConst

تانسور تغییرناپذیر را از ناحیه حافظه برمی‌گرداند.

پیاده سازی فعلی تانسور را از یک فایل ممپی می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> ImmutableConst <T>
ایجاد ( scope scope، Class<T> dtype ، Shape shape، String memoryRegionName)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ImmutableConst را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا ImmutableConst <T> ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس<T> dtype، شکل شکل، رشته حافظهRegionName)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ImmutableConst را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع تانسور برگشتی
شکل شکل تانسور برگشتی
memoryRegionName نام منطقه حافظه فقط خواندنی که توسط تانسور استفاده می‌شود، به NewReadOnlyMemoryRegionFromFile در tensorflow::Env مراجعه کنید.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ImmutableConst

تانسور خروجی عمومی <T> ()