هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized

کلاس نهایی عمومی IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized

بررسی می کند که آیا یک جریان کمی مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

عملیاتی که بررسی می‌کند آیا منبع جریان چندکی مقداردهی اولیه شده است.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> quantileStreamResourceHandle)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>
isInitialized ()
بوول اگر منبع مقداردهی اولیه شود درست است، در غیر این صورت False.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> quantileStreamResourceHandle)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
quantileStreamResourceHandle منبع؛ ارجاع به دسته منبع جریان چندکی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از IsBoostedTreesQuantileStreamResourceInitialized

عمومی خروجی <بولی> isInitialized ()

بوول اگر منبع مقداردهی اولیه شود درست است، در غیر این صورت False.