هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

IsVariableInitialized

کلاس نهایی عمومی IsVariableInitialized

بررسی می کند که آیا یک تانسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

خروجی اسکالر بولی که نشان می دهد آیا تانسور مقداردهی اولیه شده است یا خیر.

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> IsVariableInitialized
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> کد عکس)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IsVariableInitialized را بسته بندی می کند.
خروجی <بولی>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک IsVariableInitialized ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> کد عکس)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید IsVariableInitialized را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مرجع باید از یک گره «متغیر» باشد. ممکن است غیر اولیه باشد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از IsVariableInitialized

عمومی خروجی <بولی> isInitialized ()