هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

KMC2ChainInitialization

کلاس نهایی عمومی KMC2ChainInitialization

شاخص نقطه داده ای را که باید به مجموعه seed اضافه شود، برمی گرداند.

ورودی در فواصل به عنوان مجذور فاصله نقاط نامزد تا مراکز نمونه برداری شده در مجموعه دانه در نظر گرفته می شود. عملیات یک زنجیره مارکوف از الگوریتم k-MC^2 را می سازد و شاخص یک نقطه کاندید را برای اضافه شدن به عنوان مرکز خوشه اضافی برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <Long>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک KMC2ChainInitialization
ایجاد ( scope scope، Operand <Float> فواصل، Operand <Long> seed)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات KMC2ChainInitialization جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Long>
فهرست ()
اسکالر با شاخص نقطه نمونه برداری شده.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد اولیه ایستا KMC2Chain ( حوزه دامنه، فاصله عملوند <Float>، عملوند <طولانی> دانه)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات KMC2ChainInitialization جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فاصله ها بردار با فواصل مربع تا نزدیکترین مرکز خوشه نمونه برداری شده قبلی برای هر نقطه کاندید.
دانه اسکالر. Seed برای مقداردهی اولیه مولد اعداد تصادفی.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از KMC2ChainInitialization

نمایه خروجی عمومی <طولانی> ()

اسکالر با شاخص نقطه نمونه برداری شده.