هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

LMDBDataset

عمومی LMDBDataset کلاس نهایی

مجموعه داده ای ایجاد می کند که جفت های کلید-مقدار را در یک یا چند فایل LMDB منتشر می کند.

Lightning Memory-Mapped Database Manager یا LMDB یک پایگاه داده باینری کلید-مقدار تعبیه شده است. این مجموعه داده می‌تواند محتویات فایل‌های پایگاه داده LMDB را بخواند، نام آن‌ها معمولاً پسوند mdb.

هر عنصر خروجی از یک جفت کلید-مقدار تشکیل شده است که به صورت یک جفت رشته اسکالر «Tensor» نمایش داده می‌شود، جایی که «تانسور» اول حاوی کلید و «تنسور» دوم حاوی مقدار است.

LMDB از فرمت‌های فایل مختلف در ماشین‌های کوچک و بزرگ استفاده می‌کند. «LMDBDataset» فقط می‌تواند فایل‌ها را در قالب دستگاه میزبان بخواند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص LMDBDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> نام فایل، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LMDBDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک LMDBDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <رشته> نام فایل، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LMDBDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
نام فایل ها اسکالر یا بردار حاوی نام(های) فایل(های) باینری برای خواندن.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LMDBDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()