هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

LowerBound

عمومی LowerBound کلاس نهایی

پایین_کران (مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده، مقادیر) را در امتداد هر ردیف اعمال می‌کند.

هر مجموعه از ردیف‌ها با شاخص یکسان در (ورودی‌های_ sorted، مقادیر) به‌طور مستقل بررسی می‌شوند. ردیف حاصل معادل فراخوانی «np.searchsorted(sorted_inputs, values, side='left')» است.

نتیجه یک شاخص جهانی برای کل «تنسور» نیست، بلکه فقط شاخصی در بعد آخر است.

یک مثال دو بعدی: sorted_sequence = [[0, 3, 9, 9, 10], [1, 2, 3, 4, 5]] مقادیر = [[2, 4, 9], [0, 2, 6 ]]

نتیجه = LowerBound (توالی_مرتب شده، مقادیر)

نتیجه == [[1، 2، 2]، [0، 1، 5]]

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U گسترش شماره، T> LowerBound <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش ها، کلاس <U> outType)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LowerBound جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> LowerBound <صحیح>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LowerBound جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.
خروجی <U>
خروجی ()
یک «تنسور» با همان شکل «مقدار».

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک LowerBound <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش ها، کلاس <U> outType)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LowerBound جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی های مرتب شده تانسور 2 بعدی که در آن هر ردیف مرتب شده است.
ارزش های تانسور دوبعدی با همان تعداد ردیف «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده». حاوی مقادیری است که در «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده» جستجو می‌شوند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LowerBound

عمومی استاتیک LowerBound <صحیح> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> sortedInputs، عملوند <T> ارزش)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات LowerBound جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش‌فرض بسته بندی می‌کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی های مرتب شده تانسور 2 بعدی که در آن هر ردیف مرتب شده است.
ارزش های تانسور دوبعدی با همان تعداد ردیف «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده». حاوی مقادیری است که در «مقادیر_جستجوی_مرتب‌شده» جستجو می‌شوند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از LowerBound

عمومی خروجی <U> خروجی ()

یک «تنسور» با همان شکل «مقدار». این شامل اولین شاخص اسکالر در آخرین بعد است که در آن مقادیر را می توان بدون تغییر خاصیت مرتب شده درج کرد.