هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

MakeUnique

عمومی MakeUnique کلاس نهایی

همه عناصر در بعد غیر دسته ای را منحصر به فرد کنید، اما \"نزدیک\" به

ارزش اولیه آنها هرگز یک عدد زیر نرمال را بر نمی گرداند. هرگز صفر را برنمی‌گرداند. علامت هر عنصر ورودی همیشه با علامت عنصر خروجی مربوطه یکسان است. رفتار برای عناصر بی نهایت تعریف نشده است. رفتار برای عناصر غیرعادی تعریف نشده است.

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص MakeUnique
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> ورودی)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MakeUnique جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک MakeUnique ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <شناور> ورودی)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MakeUnique جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از MakeUnique

عمومی خروجی <شناور> خروجی ()