هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

MaxIntraOpParallelismDataset

عمومی MaxIntraOpParallelismDataset کلاس نهایی

مجموعه داده ای ایجاد می کند که حداکثر موازی کاری درون عملیاتی را لغو می کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص MaxIntraOpParallelismDataset
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> maxIntraOpParallelism، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MaxIntraOpParallelismDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک MaxIntraOpParallelismDataset ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> maxIntraOpParallelism، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات MaxIntraOpParallelismDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
maxIntraOpParallelism حداکثر موازی سازی درون عملیاتی مورد استفاده را شناسایی می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از MaxIntraOpParallelismDataset

عمومی خروجی <؟> دسته ()