هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

NcclAllReduce

کلاس نهایی عمومی NcclAllReduce

خروجی یک تانسور حاوی کاهش در تمام تانسورهای ورودی است.

یک تانسور حاوی کاهش در تمام تانسورهای ورودی ارسال شده به عملیات در همان «نام_اشتراک‌شده» را خروجی می‌دهد.

نمودار باید طوری ساخته شود که اگر یکی از عملیات ها با مقدار shared_name «c» اجرا شود، عملیات «num_devices» با مقدار shared_name «c» اجرا شود. عدم انجام این کار باعث می شود که اجرای گراف کامل نشود.

ورودی: ورودی داده‌های کاهش: مقدار کاهش در همه دستگاه‌های «تعداد_دستگاه‌ها». کاهش: عملیات کاهش برای انجام. num_devices: تعداد دستگاه های شرکت کننده در این کاهش. shared_name: شناسه ای که بین عملیات های مشابه کاهش به اشتراک گذاشته شده است.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> NcclAllReduce <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، کاهش رشته، numDevices بلند، رشته sharedName)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NcclAllReduce جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک NcclAllReduce <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، کاهش رشته، numDevices بلند، رشته sharedName)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NcclAllReduce جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NcclAllReduce

عمومی خروجی <T> داده ها ()