هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

NcclBroadcast

کلاس نهایی عمومی NcclBroadcast

"ورودی" را به همه دستگاه هایی که به خروجی متصل هستند ارسال می کند.

"ورودی" را به همه دستگاه هایی که به خروجی متصل هستند ارسال می کند.

نمودار باید طوری ساخته شود که تمام عملیات های متصل به خروجی دارای یک تخصیص معتبر دستگاه باشند و خود عملیات یکی از این دستگاه ها را به خود اختصاص دهد.

ورودی: ورودی پخش. خروجی: همان ورودی. shape: شکل تانسور ورودی.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> NcclBroadcast <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، شکل شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NcclBroadcast جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک NcclBroadcast <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، شکل شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NcclBroadcast جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NcclBroadcast

عمومی خروجی <T> خروجی ()