هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

NextAfter

عمومی NextAfter کلاس نهایی

مقدار قابل نمایش بعدی «x1» را در جهت «x2» از نظر عنصر برمی‌گرداند.

این عملیات همان نتیجه را برمی گرداند که تابع C++ std::nextafter است.

همچنین می تواند یک عدد غیرعادی را برگرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> NextAfter <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X1، عملوند <T> X2)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NextAfter جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک NextAfter <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X1، عملوند <T> X2)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NextAfter جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NextAfter

عمومی خروجی <T> خروجی ()