هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

NextIteration

کلاس نهایی عمومی NextIteration

ورودی خود را برای تکرار بعدی در دسترس قرار می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> تکرار بعدی <T>
ایجاد ( Scope scope، Operand <T> data)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NextIteration جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
همان تانسور «داده».

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک NextIteration <T> ایجاد ( scope scope، Operand <T> data)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NextIteration جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
داده ها تانسوری که باید برای تکرار بعدی در دسترس قرار گیرد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NextIteration

خروجی عمومی <T> خروجی ()

همان تانسور «داده».