هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

NonDeterministicInts

NonDeterministicInts کلاس نهایی عمومی

به صورت غیر قطعی تعدادی اعداد صحیح تولید می کند.

این عملیات ممکن است از برخی از منابع غیر قطعی ارائه شده توسط سیستم عامل (مثلاً یک RNG) استفاده کند، بنابراین هر اجرا نتایج متفاوتی خواهد داشت.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T> NonDeterministicInts <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NonDeterministicInts جدید را بسته بندی می کند.
شخص <T> NonDeterministicInts <طولانی>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NonDeterministicInts جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.
خروجی <U>
خروجی ()
مقادیر اعداد صحیح غیر قطعی با شکل مشخص.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک NonDeterministicInts <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، کلاس <U> dtype)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NonDeterministicInts جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
dtype نوع خروجی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NonDeterministicInts

عمومی استاتیک NonDeterministicInts <طولانی> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات NonDeterministicInts جدید را با استفاده از انواع خروجی پیش فرض بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل تانسور خروجی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از NonDeterministicInts

عمومی خروجی <U> خروجی ()

مقادیر اعداد صحیح غیر قطعی با شکل مشخص.