هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OnesLike

کلاس نهایی عمومی OnesLike

تانسور یکهایی را با شکل و نوع x برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> OnesLike <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات OnesLike جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Y ()
تانسوری از همان شکل و نوع x اما پر از یک.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OnesLike <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات OnesLike جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس یک تانسور از نوع T.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OnesLike

عمومی خروجی <T> Y ()

تانسوری از همان شکل و نوع x اما پر از یک.