OnesLike

کلاس نهایی عمومی OnesLike

تانسور یکهایی را با شکل و نوع x برمی‌گرداند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> OnesLike <T>
ایجاد ( دامنه دامنه ، عملوند <T> x)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات OnesLike جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
y ()
تانسوری از همان شکل و نوع x اما پر از یک.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OnesLike <T> ایجاد ( scope scope، عملوند <T> x)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات OnesLike جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ایکس یک تانسور از نوع T.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OnesLike

خروجی عمومی <T> y ()

تانسوری از همان شکل و نوع x اما پر از یک.