هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OutfeedDequeue

کلاس نهایی عمومی OutfeedDequeue

یک تانسور واحد را از خروجی محاسباتی بازیابی می کند.

این عملیات به طور نامحدود مسدود می شود تا زمانی که داده ها در دسترس باشند.

کلاس های تو در تو

کلاس OutfeedDequeue.Options ویژگی های اختیاری برای OutfeedDequeue

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> OutfeedDequeue <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، Class<T> dtype، شکل شکل، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات OutfeedDequeue جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک OutfeedDequeue.Options
deviceOrdinal (دستگاه طولانی Ordinal)
خروجی <T>
خروجی ()
تانسوری که از خروجی دستگاه خوانده می شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی ایستا OutfeedDequeue <T> ایجاد ( دامنه دامنه، کلاس<T> dtype، شکل شکل، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات OutfeedDequeue جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع عناصر در تانسور.
شکل شکل تانسور.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OutfeedDequeue

استاتیک عمومی OutfeedDequeue.Options deviceOrdinal (دستگاه طولانی Ordinal)

مولفه های
دستگاه عادی دستگاه TPU برای استفاده. زمانی که Op در دستگاه TPU در حال اجرا است، این مقدار باید -1 باشد، و زمانی که Op روی دستگاه CPU در حال اجرا است، >= 0 باشد.

خروجی عمومی <T> خروجی ()

تانسوری که از خروجی دستگاه خوانده می شود.