هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

OutfeedDequeueV2

عمومی OutfeedDequeueV2 کلاس نهایی

یک تانسور واحد را از خروجی محاسباتی بازیابی می کند. ترتیبی دستگاه یک تانسور است که به خروجی پویا اجازه می دهد.

این عملیات به طور نامحدود مسدود می شود تا زمانی که داده ها در دسترس باشند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> OutfeedDequeueV2 <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> deviceOrdinal، کلاس <T> dtype، شکل شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OutfeedDequeueV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسوری که از خروجی دستگاه خوانده می شود.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک OutfeedDequeueV2 <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <صحیح> deviceOrdinal، کلاس <T> dtype، شکل شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات OutfeedDequeueV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
دستگاه عادی یک تانسور اسکالر داخلی، نشان دهنده دستگاه TPU برای استفاده. زمانی که Op در دستگاه TPU در حال اجرا است، این مقدار باید -1 باشد، و زمانی که Op روی دستگاه CPU در حال اجرا است، >= 0 باشد.
dtype نوع عناصر در تانسور.
شکل شکل تانسور.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از OutfeedDequeueV2

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسوری که از خروجی دستگاه خوانده می شود.