هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ParallelBatchDataset

کلاس نهایی عمومی ParallelBatchDataset

کلاس های تو در تو

کلاس ParallelBatchDataset.Options ویژگی های اختیاری برای ParallelBatchDataset

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک ParallelBatchDataset
ایجاد ( scope scope، Operand <?> inputDataset ، Operand <Long> batchSize، Operand <Long> numParallelCalls، Operand <Boolean> dropRemainder، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ParallelBatchDataset را بسته بندی می کند.
استاتیک ParallelBatchDataset.Options
قطعی (رشته قطعی)
خروجی <?>
استاتیک ParallelBatchDataset.Options
فراداده (فراداده رشته ای)
استاتیک ParallelBatchDataset.Options
parallelCopy (Boolean parallelCopy)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی ParallelBatchDataset ایجاد ( دامنه دامنه، Operand <?> مجموعه داده های ورودی، عملوند <Long> batchSize، عملوند <Long> numParallelCalls، عملوند <Boolean> dropRemainder، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، . . گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید ParallelBatchDataset را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ParallelBatchDataset

عمومی ایستا ParallelBatchDataset . Options deterministic (String deterministic)

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی ایستا فراداده ParallelBatchDataset.Options (فراداده رشته)

عمومی ایستا ParallelBatchDataset.Options parallelCopy (Boolean parallelCopy)