هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ParseExampleDatasetV2

کلاس نهایی عمومی ParseExampleDatasetV2

«مجموعه داده‌های ورودی» حاوی پروتوهای «نمونه» را به عنوان بردارهای DT_STRING به مجموعه داده‌ای از اشیاء «Tensor» یا «SparseTensor» تبدیل می‌کند که نمایانگر ویژگی‌های تجزیه‌شده است.

کلاس های تو در تو

کلاس ParseExampleDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای ParseExampleDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <Object>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک ParseExampleDatasetV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <?> مجموعه داده ورودی، عملوند <Long> numParallelCalls، تکرارپذیر< عملوند <?>> denseDefaults، List<String> sparseKeys، List<String> denseKeys، List<Class<?>> sparseTypes ، List< > denseShapes، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، List<Class<?>> raggedValueTypes، List<Class<?>> raggedSplitTypes، Options... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ParseExampleDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک ParseExampleDatasetV2.Options
قطعی (رشته قطعی)
خروجی <?>
استاتیک ParseExampleDatasetV2.Options
raggedKeys (List<String> RaggedKeys)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Object> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی ParseExampleDatasetV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <?> مجموعه داده ورودی، عملوند <Long> numParallelCalls، تکرارپذیر< عملوند <?>> denseDefaults، List<String> sparseKeys، List<String> denseKeys، List<Classsparse>> List< Shape > denseShapes، List<Class<?>> outputTypes، List< Shape > outputShapes، List<Class<?>> raggedValueTypes، List<Class<?>> raggedSplitTypes، Options... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ParseExampleDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
denseDefaults کلیدهای رشته نگاشت دستوری به «Tensor». کلیدهای dict باید با کلیدهای متراکم ویژگی مطابقت داشته باشند.
کلیدهای پراکنده لیستی از کلیدهای رشته ای در ویژگی های نمونه. نتایج این کلیدها به عنوان اشیاء «SparseTensor» برگردانده می‌شوند.
کلیدهای متراکم فهرستی از تانسورهای رشته Ndense (اسکالرها). کلیدهای مورد انتظار در مثال‌ها ویژگی‌های مرتبط با مقادیر متراکم هستند.
انواع پراکنده فهرستی از «DTypes» با طول «sparse_keys». فقط tf.float32 ('FloatList')، tf.int64 ('Int64List') و tf.string ('BytesList') پشتیبانی می شوند.
شکل های متراکم فهرستی از تاپل ها با طول «کلیدهای متراکم». شکل داده‌ها برای هر ویژگی متراکم که توسط «کلیدهای متراکم» ارجاع می‌شود. برای هر تانسور ورودی که با «کلیدهای_متراکم» شناسایی می‌شود، لازم است. باید یا کاملاً تعریف شده باشد، یا ممکن است شامل یک بعد اول ناشناخته باشد. بعد اول ناشناخته به این معنی است که ویژگی دارای تعداد متغیر بلوک است و شکل خروجی در امتداد این بعد در زمان ساخت نمودار ناشناخته در نظر گرفته می شود. بالشتک برای عناصر minibatch کوچکتر از حداکثر تعداد بلوک برای ویژگی داده شده در طول این بعد اعمال می شود.
انواع خروجی لیست نوع برای مقادیر بازگشتی.
خروجی شکل ها لیست اشکال در حال تولید
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ParseExampleDatasetV2

عمومی استاتیک ParseExampleDatasetV2. Options قطعی (رشته قطعی)

مولفه های
قطعی رشته ای که نشان دهنده جبر سطح op برای استفاده است. قطعی کنترل می کند که آیا مجموعه داده مجاز است عناصر را خارج از نظم بازگرداند، اگر عنصر بعدی که باید برگردانده شود در دسترس نیست، اما عنصر بعدی در دسترس است. گزینه‌ها «درست»، «نادرست» و «پیش‌فرض» هستند. «پیش‌فرض» نشان می‌دهد که جبرگرایی باید با پارامتر « tf.data.Options شود.

دسته عمومی خروجی <?> ()

عمومی استاتیک ParseExampleDatasetV2.Options raggedKeys (List<String> raggedKeys)