Placeholder

کلاس نهایی عمومی Placeholder

یک گزینه نگهدارنده برای مقداری که به محاسبات وارد می شود.

NB اگر این عملیات اجرا شود با خطا مواجه می شود. این به عنوان راهی برای نشان دادن مقداری در نظر گرفته شده است که همیشه تغذیه می شود، و برای ارائه attr هایی که امکان بررسی ارزش فید را در زمان اجرا فراهم می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس Placeholder.Options ویژگی های اختیاری برای Placeholder

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> جای جای <T>
ایجاد ( scope scope، Class<T> dtype، Options... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات Placeholder جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور مکان نگهدار که باید با استفاده از مکانیسم تغذیه جایگزین شود.
استاتیک Placeholder.Options
شکل ( شکل شکل)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد مکان نگهدارنده ثابت عمومی <T> ( دامنه دامنه ، کلاس<T> نوع d، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که عملیات Placeholder جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع عناصر در تانسور.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Placeholder

خروجی عمومی <T> خروجی ()

تانسور مکان نگهدار که باید با استفاده از مکانیسم تغذیه جایگزین شود.

شکل گزینه های استاتیک عمومی ( شکل شکل)

مولفه های
شکل (اختیاری) شکل تانسور. اگر شکل دارای ابعاد 0 باشد، شکل بدون محدودیت است.