هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Placeholder

عمومی حفره یا سوراخ کلاس نهایی

یک گزینه نگهدارنده برای مقداری که به محاسبات وارد می شود.

NB اگر این عملیات اجرا شود با خطا مواجه می شود. این به عنوان راهی برای نمایش مقداری در نظر گرفته شده است که همیشه تغذیه می شود، و برای ارائه attr هایی که امکان بررسی مقدار فید را در زمان اجرا فراهم می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس Placeholder.Options ویژگی اختیاری برای Placeholder

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> نگهدارنده <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Placeholder جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور مکان نگهدار که باید با استفاده از مکانیسم تغذیه جایگزین شود.
شخص Placeholder.Options
شکل ( شکل شکل)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک حفره یا سوراخ <T> ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، گزینه ها ... گزینه ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Placeholder جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع عناصر در تانسور.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Placeholder

عمومی خروجی <T> خروجی ()

تانسور مکان نگهدار که باید با استفاده از مکانیسم تغذیه جایگزین شود.

عمومی استاتیک Placeholder.Options شکل ( شکل شکل)

مولفه های
شکل (اختیاری) شکل تانسور. اگر شکل 0 بعد داشته باشد، شکل بدون محدودیت است.