هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

PlaceholderWithDefault

عمومی PlaceholderWithDefault کلاس نهایی

یک عملیات نگهدارنده مکان که وقتی خروجی آن تغذیه نمی شود از «ورودی» می گذرد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> PlaceholderWithDefault <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، شکل شکل)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات PlaceholderWithDefault جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور مکان نگهدار که در صورت عدم تغذیه، «ورودی» را پیش‌فرض می‌کند.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک PlaceholderWithDefault <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، شکل شکل)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات PlaceholderWithDefault جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی مقدار پیش‌فرض برای تولید زمانی که «خروجی» تغذیه نمی‌شود.
شکل شکل (احتمالاً جزئی) تانسور.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از PlaceholderWithDefault

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک تانسور مکان نگهدار که در صورت عدم تغذیه، «ورودی» را پیش‌فرض می‌کند.