هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RaggedTensorToTensor

عمومی RaggedTensorToTensor کلاس نهایی

یک تانسور متراکم از یک تانسور ناهموار ایجاد کنید، احتمالاً شکل آن را تغییر دهید.

عملیات «ragged_to_dense» یک تانسور متراکم از فهرستی از تانسورهای پارتیشن ردیف، یک بردار مقدار و مقادیر پیش‌فرض ایجاد می‌کند. اگر شکل نامشخص باشد، حداقل شکل مورد نیاز برای حاوی تمام عناصر موجود در تانسور ناهموار (شکل طبیعی) استفاده خواهد شد. اگر برخی از ابعاد نامشخص باقی بمانند، از اندازه شکل طبیعی در آن بعد استفاده می شود.

default_value به شکل خروجی پخش خواهد شد. پس از آن، مقادیر از تانسور ragged مقادیر پیش فرض را بازنویسی می کنند. توجه داشته باشید که default_value باید ابعاد کمتری نسبت به مقدار داشته باشد.

تانسورهای پارتیشن ردیفی به ترتیب ابعاد هستند. در حال حاضر، انواع می تواند:

  • "ROW_SPLITS": تانسور row_splits از تانسور ناهموار.
  • "VALUE_ROWIDS": تانسور value_rowids از تانسور ناهموار.
  • "FIRST_DIM_SIZE": اگر value_rowids برای بعد اول استفاده شود، قبل از آن "FIRST_DIM_SIZE" قرار می گیرد.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T گسترش تعداد، V گسترش تعداد> RaggedTensorToTensor <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> ارزش ها، عملوند <U> defaultValue، Iterable < عملوند <V >> rowPartitionTensors، فهرست <رشته> rowPartitionTypes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید RaggedTensorToTensor را بسته بندی می کند.
خروجی <U>
نتیجه ()
تانسور متراکم حاصل.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RaggedTensorToTensor <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شکل، عملوند <U> ارزش ها، عملوند <U> defaultValue، Iterable < عملوند <V >> rowPartitionTensors، فهرست <رشته> rowPartitionTypes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید RaggedTensorToTensor را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شکل شکل دلخواه تانسور خروجی. اگر نامشخص (خالی) باقی بماند، حداقل شکل مورد نیاز برای حاوی تمام عناصر موجود در تانسور ناهموار (شکل طبیعی) استفاده خواهد شد. اگر برخی از ابعاد نامشخص باقی بمانند، از اندازه شکل طبیعی در آن بعد استفاده می شود.

توجه داشته باشید که ابعاد متراکم را نمی توان با آرگومان شکل تغییر داد. تلاش برای تغییر اندازه یک بعد متراکم باعث از بین رفتن عملیات می شود. مثال‌ها: شکل طبیعی: [4، 5، 6] شکل: شکل خروجی -1: [4، 5، 6]

شکل طبیعی: [4، 5، 6] شکل: [3، -1، 2] شکل خروجی: [3، 5، 2]

شکل طبیعی: [4، 5، 6] شکل: [3، 7، 2] شکل خروجی: [3، 7، 2]

ارزش های یک تانسور 1 بعدی که مقادیر تانسور ناهموار را نشان می دهد.
مقدار پیش فرض مقدار_default زمانی که شکل بزرگتر از تانسور ناهموار باشد. پیش‌فرض_مقدار تا زمانی که به شکل تانسور خروجی باشد پخش می‌شود و سپس با مقادیر موجود در تانسور ژنده‌دار بازنویسی می‌شود. مقدار پیش فرض باید با این عملیات پخش سازگار باشد و باید ابعاد کمتری نسبت به تانسور مقدار داشته باشد.
rowPartitionTypes انواع تانسورهای پارتیشن ردیفی. در حال حاضر، این موارد می توانند:
  • "ROW_SPLITS": تانسور row_splits از تانسور ناهموار.
  • "VALUE_ROWIDS": تانسور value_rowids از تانسور ناهموار.
  • "FIRST_DIM_SIZE": اگر value_rowids برای بعد اول استفاده شود، قبل از آن "FIRST_DIM_SIZE" قرار می گیرد. تانسورها به ترتیب ابعاد هستند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RaggedTensorToTensor

عمومی خروجی <U> نتیجه ()

تانسور متراکم حاصل.