هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RaggedTensorToVariantGradient

عمومی RaggedTensorToVariantGradient کلاس نهایی

Helper برای محاسبه گرادیان «RaggedTensorToVariant» استفاده می‌شود.

گرادیان ورودی dense_values ​​را در عملیات RaggedTensorToVariant، با توجه به گرادیان‌های ناهموار کدگذاری‌شده با متغیر خروجی‌ها، همراه با شکاف‌های ردیف بیرونی و شکل مقادیر متراکم که به‌عنوان ورودی برای عملیات RaggedTensorToVariant ارائه شده‌اند، محاسبه می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <U>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <U، T گسترش تعداد> RaggedTensorToVariantGradient <U>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> encodedRaggedGrad، عملوند <T> rowSplits، عملوند <صحیح> denseValuesShape، کلاس <U> Tvalues)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید RaggedTensorToVariantGradient را پیچیده می کند.
خروجی <U>
denseValuesGrad ()
گرادیان برای dense_values ​​RaggedTensorToVariant op.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <U> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RaggedTensorToVariantGradient <U> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> encodedRaggedGrad، عملوند <T> rowSplits، عملوند <صحیح> denseValuesShape، کلاس <U> Tvalues)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات جدید RaggedTensorToVariantGradient را پیچیده می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
کدگذاری شده RaggedGrad یک تانسور «نوعی» حاوی گرادیان های «RaggedTensor» کدگذاری شده.
rowSplits بیرونی‌ترین تقسیم‌های ردیفی که به عنوان ورودی RaggedTensorToVariant استفاده می‌شوند.
denseValuesShape شکل ارزش‌های متراکم که به عنوان ورودی برای عملیات RaggedTensorToVariant استفاده شد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RaggedTensorToVariantGradient

عمومی خروجی <U> denseValuesGrad ()

گرادیان برای dense_values ​​RaggedTensorToVariant op.