RandomIndexShuffle

کلاس نهایی عمومی RandomIndexShuffle

موقعیت "مقدار" را در جایگشتی از [0، ...، max_index] خارج می کند.

مقادیر خروجی یک تقسیم از «شاخص» برای هر ترکیب و «seed» و «max_index» هستند.

اگر چندین ورودی بردار باشند (ماتریس در مورد بذر) پس اندازه بعد اول باید مطابقت داشته باشد.

خروجی ها قطعی هستند.

کلاس های تو در تو

کلاس RandomIndexShuffle.Options ویژگی های اختیاری برای RandomIndexShuffle

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T عدد را گسترش می دهد، U عدد را گسترش می دهد> RandomIndexShuffle <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، شاخص عملوند <T>، عملوند <U> دانه، عملوند <T> maxIndex، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RandomIndexShuffle جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک تانسور اسکالر از نوع dtype «dtype»، در محدوده [0، max_index].
Static RandomIndexShuffle.Options
دور (دورهای طولانی)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی Static RandomIndexShuffle <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، شاخص <T> عملوند ، دانه عملوند <U>، عملوند <T> maxIndex، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RandomIndexShuffle جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست مطالب یک تانسور اسکالر یا بردار dtype «dtype». شاخص (یا شاخص هایی) که باید به هم ریخته شود. باید در محدوده [0, max_index] باشد.
دانه تانسوری از نوع d «Tseed» و شکل [3] یا [n، 3]. دانه تصادفی
maxIndex تانسور اسکالر یا بردار dtype «dtype». کران (های) بالایی فاصله (شامل).
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RandomIndexShuffle

خروجی عمومی <T> خروجی ()

یک تانسور اسکالر از نوع dtype «dtype»، در محدوده [0، max_index]. شاخص به طور تصادفی به هم ریخته.

RandomIndexShuffle.Options راندهای ثابت عمومی (دورهای طولانی)

مولفه های
دور تعداد دورهای استفاده از رمز بلوکی.