هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Range

عمومی محدوده کلاس نهایی

دنباله ای از اعداد ایجاد می کند.

این عملیات دنباله‌ای از اعداد را ایجاد می‌کند که از «شروع» شروع می‌شود و با افزایش «دلتا» تا «محدود» ادامه می‌یابد اما شامل «حد» نمی‌شود.

به عنوان مثال:

# 'start' is 3
 # 'limit' is 18
 # 'delta' is 3
 tf.range(start, limit, delta) ==> [3, 6, 9, 12, 15]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> محدوده <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شروع، عملوند <T> حد، عملوند <T> دلتا)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Range جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
1-D.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک محدوده <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> شروع، عملوند <T> حد، عملوند <T> دلتا)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات Range جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
شروع کنید 0-D (اسکالر). اولین ورودی در دنباله
حد 0-D (اسکالر). حد بالایی توالی، انحصاری.
دلتا 0-D (اسکالر). اختیاری. پیش فرض 1 است. عددی که "شروع" را افزایش می دهد.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Range

عمومی خروجی <T> خروجی ()

1-D.