Rank

رتبه کلاس نهایی عمومی

رتبه یک تانسور را برمی‌گرداند.

این عملیات یک عدد صحیح نشان دهنده رتبه "ورودی" را برمی گرداند.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 # shape of tensor 't' is [2, 2, 3]
 rank(t) ==> 3
 
نکته : رتبه یک تانسور با رتبه یک ماتریس یکسان نیست. رتبه یک تانسور تعداد شاخص های مورد نیاز برای انتخاب منحصر به فرد هر عنصر تانسور است. رتبه همچنین به عنوان "نظم"، "درجه" یا "ndims" شناخته می شود.

روش های عمومی

خروجی <عدد صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T> رتبه
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)
روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Rank جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <عدد صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <Integer> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد رتبه استاتیک عمومی (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)

روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Rank جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Rank

خروجی عمومی خروجی <عدد صحیح> ()