هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Rank

عمومی رتبه کلاس نهایی

رتبه یک تانسور را برمی‌گرداند.

این عملیات یک عدد صحیح نشان دهنده رتبه "ورودی" را برمی گرداند.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 # shape of tensor 't' is [2, 2, 3]
 rank(t) ==> 3
 
توجه: رتبه یک تانسور است همان است که رتبه یک ماتریس است. رتبه یک تانسور تعداد شاخص های مورد نیاز برای انتخاب منحصر به فرد هر عنصر تانسور است. رتبه همچنین به عنوان "نظم"، "درجه" یا "ndims" شناخته می شود.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> رتبه
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Rank جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک رتبه ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Rank جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Rank

عمومی خروجی <صحیح> خروجی ()

،
عمومی رتبه کلاس نهایی

رتبه یک تانسور را برمی‌گرداند.

این عملیات یک عدد صحیح نشان دهنده رتبه "ورودی" را برمی گرداند.

به عنوان مثال:

# 't' is [[[1, 1, 1], [2, 2, 2]], [[3, 3, 3], [4, 4, 4]]]
 # shape of tensor 't' is [2, 2, 3]
 rank(t) ==> 3
 
توجه: رتبه یک تانسور است همان است که رتبه یک ماتریس است. رتبه یک تانسور تعداد شاخص های مورد نیاز برای انتخاب منحصر به فرد هر عنصر تانسور است. رتبه همچنین به عنوان "نظم"، "درجه" یا "ndims" شناخته می شود.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> رتبه
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Rank جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک رتبه ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش Factory برای ایجاد یک کلاس که یک عملیات Rank جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از Rank

عمومی خروجی <صحیح> خروجی ()