هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RebatchDatasetV2

عمومی RebatchDatasetV2 کلاس نهایی

یک مجموعه داده ایجاد می کند که اندازه دسته را تغییر می دهد.

مجموعه داده‌ای ایجاد می‌کند که عناصر را از «مجموعه داده‌های ورودی» به اندازه‌های دسته‌ای جدید دسته‌بندی می‌کند.

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص RebatchDatasetV2
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> batchSizes، عملوند <بولی> dropRemainder، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RebatchDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RebatchDatasetV2 ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> inputDataset، عملوند <طولانی> batchSizes، عملوند <بولی> dropRemainder، فهرست <کلاس <؟ >> outputTypes، فهرست < شکل > outputShapes)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RebatchDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
مجموعه داده های ورودی یک تانسور متغیر که مجموعه داده ورودی را نشان می دهد.
اندازه های دسته ای بردار اعداد صحیح که نشان دهنده اندازه دسته هایی است که باید تولید شوند. این مقادیر به ترتیب چرخه می شوند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RebatchDatasetV2

عمومی خروجی <؟> دسته ()