هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ReduceAll

عمومی ReduceAll کلاس نهایی

"منطقی و" عناصر را در ابعاد یک تانسور محاسبه می کند.

"ورودی" را در امتداد ابعاد داده شده در "محور" کاهش می دهد. مگر اینکه "keep_dims" درست باشد، رتبه تانسور برای هر ورودی در "محور" 1 کاهش می یابد. اگر «keep_dims» درست باشد، ابعاد کاهش‌یافته با طول ۱ حفظ می‌شوند.

کلاس های تو در تو

کلاس ReduceAll.Options ویژگی اختیاری برای ReduceAll

روش های عمومی

خروجی <بولی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> ReduceAll
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> ورودی، عملوند <T> محور، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReduceAll جدید را بسته بندی می کند.
شخص ReduceAll.Options
keepDims (بولی keepDims)
خروجی <بولی>
خروجی ()
تانسور کاهش یافته

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <بولی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ReduceAll ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <بولی> ورودی، عملوند <T> محور، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReduceAll جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور برای کاهش.
محور ابعاد برای کاهش. باید در محدوده «[-rank(input)، rank(input))» باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ReduceAll

عمومی استاتیک ReduceAll.Options keepDims (بولی keepDims)

مولفه های
KeepDims اگر درست است، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

عمومی خروجی <بولی> خروجی ()

تانسور کاهش یافته