هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ReduceProd

کلاس نهایی عمومی ReduceProd

حاصل ضرب عناصر در ابعاد یک تانسور را محاسبه می کند.

"ورودی" را در امتداد ابعاد داده شده در "محور" کاهش می دهد. مگر اینکه "keep_dims" درست باشد، رتبه تانسور برای هر ورودی در "محور" 1 کاهش می یابد. اگر «keep_dims» درست باشد، ابعاد کاهش‌یافته با طول ۱ حفظ می‌شوند.

کلاس های تو در تو

کلاس ReduceProd.Options ویژگی های اختیاری برای ReduceProd

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T, U extends Number> ReduceProd <T>
ایجاد ( حوزه دامنه، ورودی عملوند <T>، محور عملوند <U>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReduceProd جدید را بسته بندی می کند.
استاتیک ReduceProd.Options
KeepDims (Boolean keepDims)
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور کاهش یافته

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی static ReduceProd <T> create ( دامنه دامنه، ورودی Operand <T>، محور Operand <U>، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReduceProd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی تانسور برای کاهش.
محور ابعاد برای کاهش. باید در محدوده «[-rank(input)، rank(input))» باشد.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ReduceProd

استاتیک عمومی ReduceProd.Options keepDims (Boolean keepDims)

مولفه های
KeepDims اگر درست است، ابعاد کاهش یافته را با طول 1 حفظ کنید.

خروجی عمومی <T> خروجی ()

تانسور کاهش یافته