هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RefEnter

عمومی RefEnter کلاس نهایی

یک قاب فرزند ایجاد یا پیدا می‌کند و «داده‌ها» را در اختیار فریم فرزند قرار می‌دهد.

«نام_قاب» منحصربه‌فرد توسط «مجری» برای شناسایی فریم‌ها استفاده می‌شود. اگر «is_constant» درست باشد، «خروجی» یک ثابت در فریم فرزند است. در غیر این صورت ممکن است در قاب کودک تغییر کند. در اکثر تکرارهای «تکرار_موازی» به صورت موازی در فریم فرزند اجرا می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس RefEnter.Options ویژگی اختیاری برای RefEnter

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> RefEnter <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها، رشته frameName، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات RefEnter جدید را بسته بندی می کند.
شخص RefEnter.Options
isConstant (بولی isConstant)
خروجی <T>
خروجی ()
همان تانسور «داده».
شخص RefEnter.Options
parallelIterations (parallelIterations طولانی)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RefEnter <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> داده ها، رشته frameName، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که عملیات RefEnter جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
داده ها تانسوری که باید در اختیار قاب کودک قرار گیرد.
نام قاب نام قاب کودک.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RefEnter

عمومی استاتیک RefEnter.Options isConstant (بولی isConstant)

مولفه های
ثابت است اگر درست باشد، خروجی در فریم فرزند ثابت است.

عمومی خروجی <T> خروجی ()

همان تانسور «داده».

عمومی استاتیک RefEnter.Options parallelIterations (بلند parallelIterations)

مولفه های
تکرارهای موازی تعداد تکرارهایی که مجاز به اجرای موازی هستند.