هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RefIdentity

عمومی RefIdentity کلاس نهایی

همان تانسور ref تانسور ورودی را برگردانید.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T> RefIdentity <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefIdentity جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RefIdentity <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefIdentity جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RefIdentity

عمومی خروجی <T> خروجی ()