RefSelect

کلاس نهایی عمومی RefSelect

عنصر 'نمایه' 'inputs' را به 'output' منتقل می کند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
static <T> RefSelect <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، شاخص عملوند <عدد صحیح>، ورودی های تکرارپذیر< عملوند <T>>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefSelect جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
تانسور فوروارد شده

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RefSelect <T> ایجاد ( محدوده دامنه ، شاخص عملوند <عدد صحیح>، ورودی های تکرارپذیر< عملوند <T>>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RefSelect جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
فهرست مطالب یک اسکالر که ورودی انتخاب شده را تعیین می کند.
ورودی ها فهرستی از تانسورهای مرجع، که یکی از آنها به "خروجی" ارسال می شود.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RefSelect

خروجی عمومی <T> خروجی ()

تانسور فوروارد شده