RegisterDataset

کلاس نهایی عمومی RegisterDataset

یک مجموعه داده را با سرویس tf.data ثبت می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس RegisterDataset.Options ویژگی های اختیاری برای RegisterDataset

روش های عمومی

خروجی <Long>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static RegisterDataset
ایجاد ( دامنه دامنه ، مجموعه داده Operand <?>، آدرس Operand <String>، پروتکل Operand <String>، Long externalStatePolicy، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RegisterDataset جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <Long>
Static RegisterDataset.Options
elementSpec (String elementSpec)
Static RegisterDataset.Options
فراداده (فراداده رشته ای)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <طولانی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ثبات عمومی RegisterDataset ( دامنه دامنه ، مجموعه داده <?> Operand، آدرس Operand <String>، پروتکل Operand <String>، Long externalStatePolicy، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RegisterDataset جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RegisterDataset

خروجی عمومی <Long> مجموعه داده شناسه ()

عمومی ثابت RegisterDataset.Options elementSpec (String elementSpec)

فراداده استاتیک عمومی RegisterDataset.Options (فراداده رشته)