هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RegisterDatasetV2

کلاس نهایی عمومی RegisterDatasetV2

یک مجموعه داده را با سرویس tf.data ثبت می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس RegisterDatasetV2.Options ویژگی های اختیاری برای RegisterDatasetV2

روش های عمومی

خروجی <String>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
Static RegisterDatasetV2
ایجاد ( دامنه دامنه، مجموعه داده Operand <?>، آدرس Operand <String>، پروتکل Operand <String>، Long externalStatePolicy، گزینه‌ها... گزینه‌ها)
روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RegisterDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <String>
استاتیک RegisterDatasetV2.Options
elementSpec (String elementSpec)
استاتیک RegisterDatasetV2.Options
فراداده (فراداده رشته ای)
استاتیک RegisterDatasetV2.Options
requestedDatasetId (رشته requestedDatasetId)

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <String> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

ایجاد ثبات عمومی RegisterDatasetV2 ( دامنه دامنه، مجموعه داده Operand <?>، آدرس Operand <String>، پروتکل Operand <String>، Long externalStatePolicy، گزینه‌ها... گزینه‌ها)

روش Factory برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RegisterDatasetV2 جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RegisterDatasetV2

خروجی عمومی <String> ID dataId ()

عمومی ثابت RegisterDatasetV2.Options elementSpec (String elementSpec)

فراداده استاتیک عمومی RegisterDatasetV2.Options ( فراداده رشته)

استاتیک عمومی RegisterDatasetV2.Options requestedDatasetId (رشته requestedDatasetId)