هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ResourceAccumulatorNumAccumulated

کلاس نهایی عمومی ResourceAccumulatorNumAccumulated

تعداد گرادیان های جمع شده در انباشته های داده شده را برمی گرداند.

روش های عمومی

خروجی <صحیح>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ResourceAccumulatorNumAccumulated
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceAccumulatorNumAccumulated جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <صحیح>
numAccumulated ()
تعداد گرادیان های جمع شده در انباشتگر داده شده.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <صحیح> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ResourceAccumulatorNumAccumulated ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> دسته)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceAccumulatorNumAccumulated جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
رسیدگی دسته به یک باتری.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ResourceAccumulatorNumAccumulated

عمومی خروجی <صحیح> numAccumulated ()

تعداد گرادیان های جمع شده در انباشتگر داده شده.