هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ResourceConditionalAccumulator

عمومی ResourceConditionalAccumulator کلاس نهایی

یک انباشته شرطی برای تجمیع گرادیان ها.

انباشتگر گرادیان هایی را می پذیرد که با local_step بزرگتر یا مساوی با آخرین global_step شناخته شده برای انباشته کننده مشخص شده اند. میانگین را می توان از انباشته استخراج کرد، مشروط بر اینکه گرادیان های کافی انباشته شده باشد. استخراج میانگین به طور خودکار مجموع را به 0 بازنشانی می کند و global_step ثبت شده توسط انباشته را افزایش می دهد. این یک نسخه منبع از ConditionalAccumulator است که در TF2.0 با tf.cond نسخه 2 کار می کند.

کلاس های تو در تو

کلاس ResourceConditionalAccumulator.Options ویژگی اختیاری برای ResourceConditionalAccumulator

روش های عمومی

خروجی <شی>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ResourceConditionalAccumulator.Options
ظرف (ظرف رشته)
شخص <T> ResourceConditionalAccumulator
ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، شکل شکل، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceConditionalAccumulator جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <؟>
دسته ()
دسته به آکومولاتور.
شخص ResourceConditionalAccumulator.Options
reductionType (رشته reductionType)
شخص ResourceConditionalAccumulator.Options
sharedName (رشته sharedName)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شی> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ResourceConditionalAccumulator.Options ظرف (ظرف رشته)

مولفه های
ظرف اگر خالی نباشد، این آکومولاتور در ظرف داده شده قرار می گیرد. در غیر این صورت از یک کانتینر پیش فرض استفاده می شود.

عمومی استاتیک ResourceConditionalAccumulator ایجاد ( محدوده دامنه، کلاس <T> dtype، شکل شکل، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceConditionalAccumulator جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
dtype نوع ارزش انباشته شده
شکل شکل مقادیر، می تواند [] باشد که در این صورت شکل ناشناخته است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ResourceConditionalAccumulator

عمومی خروجی <؟> دسته ()

دسته به آکومولاتور.

عمومی استاتیک ResourceConditionalAccumulator.Options reductionType (رشته reductionType)

عمومی استاتیک ResourceConditionalAccumulator.Options sharedName (رشته sharedName)

مولفه های
sharedname اگر خالی نباشد، این انباشته تحت نام داده شده در چندین جلسه به اشتراک گذاشته خواهد شد.