هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ResourceCountUpTo

عمومی ResourceCountUpTo کلاس نهایی

متغیری که توسط "منبع" به آن اشاره می شود تا زمانی که به "حد" برسد، افزایش می دهد.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> ResourceCountUpTo <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، حد بلند، کلاس <T> T)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceCountUpTo جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
یک کپی از ورودی قبل از افزایش.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ResourceCountUpTo <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <؟> منابع، حد بلند، کلاس <T> T)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ResourceCountUpTo جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
منبع باید از یک گره «متغیر» اسکالر باشد.
حد اگر افزایش ref آن را به بالاتر از حد می رساند، در عوض یک خطای "OutOfRange" ایجاد می کند.
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ResourceCountUpTo

عمومی خروجی <T> خروجی ()

یک کپی از ورودی قبل از افزایش. اگر هیچ چیز دیگری ورودی را تغییر ندهد، مقادیر تولید شده همگی متمایز خواهند بود.