هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters کلاس نهایی عمومی

پارامترهای جاسازی SGD را بازیابی کنید.

عملیاتی که پارامترهای بهینه سازی را از جاسازی در حافظه میزبان بازیابی می کند. باید قبل از آن یک عملیات ConfigureTPUEmbeddingHost باشد که پیکربندی جدول جاسازی صحیح را تنظیم می کند. به عنوان مثال، این عملیات برای بازیابی پارامترهای به روز شده قبل از ذخیره یک چک پوینت استفاده می شود.

کلاس های تو در تو

کلاس RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options ویژگی اختیاری برای RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

روش های عمومی

خروجی <شناور>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options
پیکربندی (رشته پیکربندی)
شخص RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters
ایجاد ( محدوده دامنه، numShards بلند، بلند shardId، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <شناور>
پارامترهای ()
پارامترهای پارامتر توسط الگوریتم بهینه‌سازی گرادیان نزولی تصادفی به‌روزرسانی شدند.
شخص RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options
tableId (بلند tableId)
شخص RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options
TABLENAME (رشته TABLENAME)

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <شناور> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options پیکربندی (config را رشته)

عمومی استاتیک RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters ایجاد ( محدوده دامنه، numShards بلند، بلند shardId، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters

عمومی خروجی <شناور> پارامترهای ()

پارامترهای پارامتر توسط الگوریتم بهینه‌سازی گرادیان نزولی تصادفی به‌روزرسانی شدند.

عمومی استاتیک RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options tableId (بلند tableId)

عمومی استاتیک RetrieveTPUEmbeddingStochasticGradientDescentParameters.Options TABLENAME (رشته TABLENAME)