هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

Reverse

کلاس نهایی عمومی معکوس

ابعاد خاص یک تانسور را معکوس می کند.

با توجه به یک «تانسور» و یک «محور تانسور» «int32» که مجموعه ابعاد «تانسور» را برای معکوس نشان می‌دهد. این عملیات هر بعد «i» را که برای آن «j» st «محور[j] == i» وجود دارد، معکوس می‌کند.

"تانسور" می تواند تا 8 بعد داشته باشد. تعداد ابعاد مشخص شده در "محور" ممکن است 0 یا بیشتر ورودی باشد. اگر یک شاخص بیش از یک بار مشخص شود، یک خطای InvalidArgument ایجاد می شود.

به عنوان مثال:

# tensor 't' is [[[[ 0, 1, 2, 3],
 #         [ 4, 5, 6, 7],
 #         [ 8, 9, 10, 11]],
 #         [[12, 13, 14, 15],
 #         [16, 17, 18, 19],
 #         [20, 21, 22, 23]]]]
 # tensor 't' shape is [1, 2, 3, 4]
 
 # 'dims' is [3] or 'dims' is [-1]
 reverse(t, dims) ==> [[[[ 3, 2, 1, 0],
             [ 7, 6, 5, 4],
             [ 11, 10, 9, 8]],
            [[15, 14, 13, 12],
             [19, 18, 17, 16],
             [23, 22, 21, 20]]]]
 
 # 'dims' is '[1]' (or 'dims' is '[-3]')
 reverse(t, dims) ==> [[[[12, 13, 14, 15],
             [16, 17, 18, 19],
             [20, 21, 22, 23]
            [[ 0, 1, 2, 3],
             [ 4, 5, 6, 7],
             [ 8, 9, 10, 11]]]]
 
 # 'dims' is '[2]' (or 'dims' is '[-2]')
 reverse(t, dims) ==> [[[[8, 9, 10, 11],
             [4, 5, 6, 7],
             [0, 1, 2, 3]]
            [[20, 21, 22, 23],
             [16, 17, 18, 19],
             [12, 13, 14, 15]]]]
 

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T، U گسترش تعداد> معکوس <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> محور)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات معکوس جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
همان شکل "تانسور".

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک معکوس <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> تانسور، عملوند <U> محور)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات معکوس جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
تانسور تا 8-D.
محور 1-D. شاخص های ابعاد معکوس شود. باید در محدوده «[-rank(tensor)، rank(tensor))» باشد.
برمی گرداند
 • یک نمونه جدید از Reverse

عمومی خروجی <T> خروجی ()

همان شکل "تانسور".