هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

ReverseSequence

عمومی ReverseSequence کلاس نهایی

برش های طول متغیر را معکوس می کند.

این عملیات ابتدا «ورودی» را در امتداد بعد «batch_dim» برش می‌دهد، و برای هر قطعه «i»، اولین عناصر «seq_lengths[i]» را در امتداد بعد «seq_dim» معکوس می‌کند.

عناصر «seq_lengths» باید از «seq_lengths[i] <= input.dims[seq_dim]» تبعیت کنند، و «seq_lengths» باید بردار طول «input.dims[batch_dim]» باشد.

برش خروجی «i» در امتداد بعد «batch_dim» با برش ورودی «i» داده می‌شود و اولین برش‌های «seq_lengths[i]» در امتداد بعد «seq_dim» معکوس می‌شوند.

به عنوان مثال:

# Given this:
 batch_dim = 0
 seq_dim = 1
 input.dims = (4, 8, ...)
 seq_lengths = [7, 2, 3, 5]
 
 # then slices of input are reversed on seq_dim, but only up to seq_lengths:
 output[0, 0:7, :, ...] = input[0, 7:0:-1, :, ...]
 output[1, 0:2, :, ...] = input[1, 2:0:-1, :, ...]
 output[2, 0:3, :, ...] = input[2, 3:0:-1, :, ...]
 output[3, 0:5, :, ...] = input[3, 5:0:-1, :, ...]
 
 # while entries past seq_lens are copied through:
 output[0, 7:, :, ...] = input[0, 7:, :, ...]
 output[1, 2:, :, ...] = input[1, 2:, :, ...]
 output[2, 3:, :, ...] = input[2, 3:, :, ...]
 output[3, 2:, :, ...] = input[3, 2:, :, ...]
 
در مقابل، اگر:
# Given this:
 batch_dim = 2
 seq_dim = 0
 input.dims = (8, ?, 4, ...)
 seq_lengths = [7, 2, 3, 5]
 
 # then slices of input are reversed on seq_dim, but only up to seq_lengths:
 output[0:7, :, 0, :, ...] = input[7:0:-1, :, 0, :, ...]
 output[0:2, :, 1, :, ...] = input[2:0:-1, :, 1, :, ...]
 output[0:3, :, 2, :, ...] = input[3:0:-1, :, 2, :, ...]
 output[0:5, :, 3, :, ...] = input[5:0:-1, :, 3, :, ...]
 
 # while entries past seq_lens are copied through:
 output[7:, :, 0, :, ...] = input[7:, :, 0, :, ...]
 output[2:, :, 1, :, ...] = input[2:, :, 1, :, ...]
 output[3:, :, 2, :, ...] = input[3:, :, 2, :, ...]
 output[2:, :, 3, :, ...] = input[2:, :, 3, :, ...]
 

کلاس های تو در تو

کلاس ReverseSequence.Options ویژگی اختیاری برای ReverseSequence

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص ReverseSequence.Options
batchDim (بلند batchDim)
شخص <T، U گسترش تعداد> ReverseSequence <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> seqLengths، لانگ seqDim، گزینه ها ... گزینه ها)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReverseSequence جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
خروجی ()
ورودی تا حدی معکوس شده است.

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک ReverseSequence.Options batchDim (بلند batchDim)

مولفه های
batchDim بعد که در امتداد آن معکوس انجام می شود.

عمومی استاتیک ReverseSequence <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> ورودی، عملوند <U> seqLengths، لانگ seqDim، گزینه ها ... گزینه ها)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات ReverseSequence جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
ورودی ورودی برای معکوس کردن.
طول های بعدی 1-D با طول «input.dims(batch_dim)» و «max(seq_lengths) <= input.dims(seq_dim)»
seqDim بعد که تا حدی معکوس شده است.
گزینه ها مقادیر ویژگی های اختیاری را حمل می کند
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از ReverseSequence

عمومی خروجی <T> خروجی ()

ورودی تا حدی معکوس شده است. شکلی مشابه «ورودی» دارد.