هشدار: این API منسوخ شده است و پس از پایدار شدن جایگزینی، در نسخه بعدی TensorFlow حذف خواهد شد.

RiscAdd

کلاس نهایی عمومی RiscAdd

از نظر عنصر x + y را برمی‌گرداند.

توجه: `RiscAdd` کند از پخش برنامه ها است.

با توجه به دو تانسور ورودی، عملیات "tf.risc_add" مجموع هر عنصر در تانسور را محاسبه می کند.

هر دو ورودی و خروجی دارای محدوده «(-inf، inf)» هستند.

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
شخص <T گسترش تعداد> RiscAdd <T>
ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscAdd جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>
Z ()

روش های ارثی

روش های عمومی

عمومی خروجی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

عمومی استاتیک RiscAdd <T> ایجاد ( محدوده دامنه، عملوند <T> X، عملوند <T> Y)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscAdd جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • یک نمونه جدید از RiscAdd

عمومی خروجی <T> Z ()