RiscCholesky

کلاس نهایی عمومی RiscCholesky

روش های عمومی

خروجی <T>
asOutput ()
دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.
استاتیک <T گسترش شماره> RiscCholesky <T>
ایجاد (حوزه دامنه ، ورودی عملوند <T>)
روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscCholesky جدید را بسته بندی می کند.
خروجی <T>

روش های ارثی

روش های عمومی

خروجی عمومی <T> asOutput ()

دسته نمادین یک تانسور را برمی‌گرداند.

ورودی های عملیات TensorFlow خروجی های عملیات تنسورفلو دیگر هستند. این روش برای به دست آوردن یک دسته نمادین که نشان دهنده محاسبه ورودی است استفاده می شود.

استاتیک عمومی RiscCholesky <T> ایجاد ( دامنه دامنه ، ورودی عملوند <T>)

روش کارخانه برای ایجاد کلاسی که یک عملیات RiscCholesky جدید را بسته بندی می کند.

مولفه های
محدوده محدوده فعلی
برمی گرداند
  • نمونه جدیدی از RiscCholesky

خروجی عمومی <T> خروجی ()